MART-TECH
higiena wentylacji
O nasOfertaHigiena wentylacjiNasi klienciReferencjePrzepisyGaleriaAtestyKontakt
Przepisy

Zagadnienia związane z higieną wentylacji w naszym kraju  regulują następujące przepisy:


POLSKIE AKTY PRAWNE:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:
§ 39.1 Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
§ 39.2 Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.

W sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z dnia 8 września 2006 r.)

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:
§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego powinny podlegać okresowemu czyszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 24 miesiące. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z późn.zm)
W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

§ 70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegać okresowemu czyszczeniu, a instalacja klimatyzacji powinna podlegać ponadto dezynfekcji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku.
W sprawie wymagań higienicznych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.

§ 3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:
1) umożliwić odpowiednią obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję, zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;
§ 7.1. W pomieszczeniach zapewni się, stosowanie do potrzeb, grawitacyjną lub mechaniczną wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 Nr.121, poz. 1138)
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W rozdziale 7 pr. "Instalacje i urządzenia techniczne" stwierdza się, że:
§ 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego , usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
§ 30.2. W obiektach, o których mowa w ust. 1 należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeśli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku. (Dz.U. Nr 75 z dn.15.06.2002, poz.690)
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W rozdziale VI stwierdza się, że:
§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
§ 153, ust.6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
Szczegółowe wymagania, stanowiące techniczne rozwinięcie przepisu § 153, ust. 6 zostały zawarte w zeszycie 5 zatytułowanym "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych", który ukazał się we wrześniu 2005 roku w ramach wydanie w COBRTI INSTAL serii " Wymagania techniczne COBRI INSTAL". Wydawnictwo, to choć nie stanowi przepisu prawnego, jest zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Prawo budowlane ( Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126)

Art. 61.1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu technicznej sprawności:
a. elementów budynków, budowli i instalacji narażanych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (...)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r.
W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia "budynkami" ( Dz.U.74/99)

§ 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich naprawy i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
§ 22.1 Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami złożonymi w projekcie.
§ 22.2 Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.


POLSKIE NORMY:

PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania."

· każde urządzenie wentylacji nawiewnej powinno zapewniać dostarczanie powietrza bez zanieczyszczeń stałych.

PN-83/B-03430. „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"

Czystość powietrza nawiewanego powinna być zgodna z projektem. Jeżeli projekt nie podaje sprecyzowanych założeń w tym zakresie zawartość pyłów w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczać 0.5 mg/m³.


MIĘDZYNARODOWE  AKTY PRAWNE:

NORMA BS EN 15780 "Ventilation for buildings. Ductwork. Cleanliness of ventilation systems"

Norma określa:
- sposób oceny poziomu higieny instalacji
- zasady kwalifikowania ciągów do czyszczenia
- częstotliwość inspekcji i czyszczenia
- dobór metod czyszczenia
- zasady kontroli wykonanych prac

NORMA BS 5720 "Code of Practice for Mechanical Ventilation and Air Conditioning in Buildings." oraz  NORMA Stowarzyszenia HVCA "Standard Maintenance Specification for Mechanical Services in Buildings" (1991) zalecają przeprowadzanie kontroli stanu powierzchni wewnętrznych instalacji raz na rok.sup3;.
 
O nasOfertaHigiena wentylacjiNasi klienciReferencjePrzepisyGaleriaAtestyKontakt